Általános szerződési feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Momentum Mozgalom (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett NOligarcha mobiltelefonos alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Szolgáltató adatai:

 Név: Momentum Mozgalom

Székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13., 1.em. 2.

Telefonszám: +36-70-7099250

Email cím: [email protected]

Adószám: 18903939-1-42

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi törvényszék

Nyilvántartási szám: 01-02-0016512

  1. Az ÁSZF hatálya, a szerződés létrejötte és megszűnése

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a NOligarcha mobiltelefonos alkalmazáson  (a továbbiakban: Alkalmazás) keresztül történik.

1.2. Az Alkalmazás használata online alkalmazás áruházból való letöltéssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A felek közti szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Felhasználó letöltötte az alkalmazást és elfogadta a jelen ÁSZF-et. Az alkalmazás a Google Play és az Apple AppStore alkalmazás áruházakból tölthető le. A szerződés határozatlan időre jön létre.

1.4. A szerződés a profilnév törlésével és/vagy az Alkalmazás törlésével szűnik meg. A profilnév törlését a Felhasználó az ügyfélszolgálaton tett írásbeli (e-mail) bejelentéssel kérheti. A Szolgáltató a Felhasználó profilnevét a törlés kezdeményezésének  feldolgozását követően haladéktalanul törli.

1.4. A szerződés nyelve magyar.

  1. Regisztráció

2.1. Az Alkalmazás használatához nem kötelező az online regisztráció, de amennyiben a Felhasználó el szeretné menteni a termék-, és szolgáltatás beolvasásait, regisztrálnia szükséges. A regisztráció a termékbeolvasáskor megjelenő felugró ablakban található „Regisztrálok“ gombbal lehetséges, egy profilnév megadásával.

2.2. Felhasználó tetszőleges profilnevet megadhat, a regisztráció a „Profilnév mentése“ gombbal válik véglegessé.

2.3. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött email üzenettel. Az üzenet  feldolgozását követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a felhasználó a rendszerbe előzőleg feltöltött adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nem lehetséges.

2.4. Az Alkalmazás működéséhez legalább Android 4.1 és iOS 11 verziójával ellátott mobileszköz, valamint megfelelő sávszélességű internet elérés szükséges. Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

  1. Bejelentkezés

A regisztrált Felhasználók a regisztrációs oldalon a „Bejelentkezés“ gombbal navigálhatnak a bejelentkezési oldalra, ahol a profilnév megadása után ismét a „Bejelentkezés“ gombbal jelentkezhetnek be.

  1. Az Alkalmazás használata

4.1. Az Alkalmazásban a Felhasználó a mobiltelefonja segítségével termékek vonalkódjait olvashatja be, amelyek alapján az Alkalmazás a termékek forgalmazóit „NER közeli“, illetve „nem NER közeli“ minősítéssel látja el, és ez alapján nem ajánlja, illetve ajánlja a termék megvásárlását.

4.2. Az Alkalmazás a „Szolgáltatáshelyek“ menüpont alatt térképen tünteti fel a „NER közeli“ minősítéssel ellátott éttermeket és szálláshelyeket. A térkép a Felhasználó aktuális tartózkodási helyéhez legközelebbi éttermeket és szálláshelyeket tünteti fel.

4.3. Az Alkalmazás a regisztrált Felhasználó számára a „Toplista“ menüpontban a beolvasott termékek száma alapján feltünteti a Felhasználó aktuális helyezését az összes Felhasználó között az összes beolvasott termék, illetve a „NER közeli“ minősítéssel ellátott beolvasott termékek szerint.

4.4. A „NER közeli“ és „nem NER kozeli“ minősítések a Szolgáltató véleményét tükrözik.

4.5. A Felhasználónak lehetősége van javaslatot tenni a még nem minősített termékek minősítésére a „Termék beküldése“  és „Beküldöm“ gombbal, indoklással ellátva. A termék minősítését ebben az esetben is Szolgálttó végzi, illetve tünteti fel az adatbázisban.

  1. Szerzői jogok

Az Alkalmazás tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, a használt szoftveres    megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá az Alkalmazásban megtalálható és a Szolgáltató által közzétett tartalmak a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

  1. Felelősség

6.1. A Szolgáltató felelőssége

6.1.1. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználó által az Alkalmazás nem rendeltetésszerű igénybevételével összefüggő események miatt.

6.1.2. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan károkért, elmaradt haszonért vagy következményekért, amelyek a Szolgáltatás használatából erednek, (kivéve az életet, testi épséget, egészséget károsító, felróható magatartásért való felelősséget.

6.1.3. A Szolgálató az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető, ha a kár bekövetkezése a szerződés létrejöttekor nem volt előre látható.

6.1.4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, így például, de nem kizárólag internet vagy GPS hálózati kimaradásért.

6.1.5. A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert külső – pl. SQL – támadás éri. Amennyiben a Felhasználó egy ilyen támadás miatt téves rendszerüzenetet kap, ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.1.6. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz az Alkalmazás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokért a károkért, amelyeket az Alkalmazás meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Szolgáltató nem garantálja az

Alkalmazás hibamentes és zavartalan működését. Hiba esetén a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazás mielőbb újra elérhető legyen.

6.2. A felhasználó felelőssége

6.2.1. A Felhasználó az ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles.

6.2.2. Felhasználó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

  1. Panaszkezelés, jogérvényesítés

7.1. A felhasználó panaszával írásban vagy szóban az Ügyfélszolgálathoz fordulhat.

7.2. Ügyfélszolgálati iroda helye: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13., 1.em.2., a Felhasználó elsősorban e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Email cím: [email protected]
Telefonszám: 06-70-7099250

7.3. Szolgáltató a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Felhasználónak harminc napon belül e-mailben vagy írásban, postai úton megküldi. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

7.4. Fogyasztói jogvita esetén Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: [email protected]

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

7.5. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

  1. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket az Alkalmazás felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően az Alkalmazás használatának feltétele, hogy az Ügyfél az Alkalmazáson keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

8.2. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 

Budapest, 2019.05.17.